Relasjonell ledelse – veien til en sammenhengende organisasjon

Hva er relasjonell ledelse?

Relasjonell ledelse er et begrep som dekker hvordan ledere kan legge til rette for og støtte samarbeid på tvers av fagområder, funksjoner og enheter i offentlige og andre komplekse organisasjoner. Relasjonell ledelse handler i hovedsak om hvordan ledere kan være bindeleddet som sikrer en effektiv løsning på komplekse oppgaver som krever involvering av flere ulike aktører samtidig.

Det er en oppgave som stiller store krav til lederne – og for mange er det et nytt krav. Samtidig er det viktig at det ikke bare er noen få ledere som utøver relasjonell ledelse, men at alle ledere i organisasjonen kommer med – da de tverrgående oppgavene skal løses i fellesskap. Når du jobber som leder i komplekse organisasjoner, må du både fokusere på å bygge relasjonell kapasitet i egen enhet – og hvordan du leder mot andre enheter. Det handler om hvordan du som leder kan bidra til å utvikle produktive tverrfaglige relasjoner med andre enheter som skal samarbeide om oppgavene som går på tvers av «grensene» – eller med andre ord: Hvordan lede inn i hullene.

Relasjonell ledelse utgjør – sammen med relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet – det vi omtaler som organisatorisk sammenheng. Relasjonell kapasitet handler om evnen til å håndtere komplekse og dynamiske utfordringer når og hvor behovet oppstår, psykologisk trygghet handler om i hvilken grad vi er i trygge rom sammen, hvor vi føler at vi kan snakke om vanskelige og vanskelige temaer/saker, at vi kan diskutere og være uenige uten at det blir brukt mot oss, og at vi kan bruke hverandres ulikheter positivt, mens relasjonelt lederskap derfor handler om hvordan lederne går foran og sikrer at dette kan skje i praksis. Målet er å sikre best mulige løsninger for innbyggerne.

I Joint Action forstår vi relasjonell ledelse som: «Ledelsens evne til å kombinere rammesettende ledelse, engasjert ledelse og involvering av ledelsen på en måte som sikrer høy kvalitet og effektivitet i den tverrfaglige oppgaveløsningen». Lederne må derfor beherske flere lederdisipliner for å lykkes med dette.

  • De skal kommunisere en felles retning for det tverrfaglige arbeidet – og sette klare forventninger til hvordan alle kan bidra.
  • De må selv engasjere seg i det tverrfaglige – de skal løse konflikter, insistere på at alle bidrar og de skal rose og anerkjenne de som faktisk gjør dette i praksis.
  • De må involvere sine ansatte i å finne nye løsninger og ny praksis.

I Joint Action er vi eksperter på relasjonell ledelse, da vi har jobbet med og forsket på området i mange år – og vi har skapt gode resultater med vår tilnærming. Derfor har vi inngående kunnskap om hva som definerer god relasjonell ledelse, og vi kan lære deg opp i hvordan du jobber med utvikling av relasjonell ledelse i din hverdag.

Hvorfor er relasjonell ledelse viktig?

Etter hvert som kompleksiteten i offentlig forvaltning øker, blir godt tverrfaglig samarbeid viktigere og viktigere. Alle steder er det behov for god koordinering av innsats. Selv i de små teamene og faggruppene som er organisert sammen og holder til i samme lokaler, er koordinering viktig og ofte ganske vanskelig. Teorien om relasjonell koordinering er derfor ofte relevant, da det er avgjørende at vi blant annet jobber mot samme mål, sikrer god kommunikasjon, har tillit til hverandre mv.

Når det gjelder de komplekse utfordringene i offentlig sektor er det særlig behov for relasjonell kapasitet. Altså en organisatorisk kompetanse til å finne hverandre når og hvor behovet oppstår. Her er blant annet gjensidig kunnskap en av de avgjørende parameterne.

For å løfte den relasjonelle kapasiteten er det behov for relasjonell ledelse. Vår forskning peker på en sterk sammenheng mellom ansattes egen oppfatning av relasjonell ledelse og hvordan ansatte i andre enheter opplever kvaliteten på samarbeidet med førstnevnte. Vi kan derfor påvise en klar sammenheng mellom ledernes innsats og den generelle oppfatningen av tverrfunksjonelt samarbeid.

Dette er derfor et område hvor en konkret innsats kan utgjøre en målbar forskjell for dine ansattes hverdag. Relasjonell ledelse kan bl.a. øke effektiviteten, arbeidskvaliteten, skape bedre kommunikasjon på arbeidsplassen og dermed skape positive effekter for innbyggerne som trenger sammenhengende løsninger. Det handler også i stor grad om å skape løsninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme på lang sikt.

Hvordan kan vi hjelpe deg å anvende relasjonell ledelse i praksis?

Som ledende eksperter på feltet har vi lenge jobbet for å skape et best mulig grunnlag for å jobbe med relasjonell ledelse i praksis. Vi har også skrevet flere bøker og artikler om strategisk relasjonell ledelse, systemisk ledelse og styring av relasjonell kapasitet.

Kompleksiteten i offentlige organisasjoner øker, det stilles større og større forventninger til hvilke oppgaver det offentlige skal håndtere og uten tilsvarende pengestrøm til offentlige organisasjoner. Flere oppgaver må derfor løses for mindre penger, derfor må løsningene for dette finnes i effektiviteten offentlige organisasjoner driver med i hverdagen. Selv om svært mange offentlige organisasjoner allerede er enormt dyktige og effektive.

Fokuspunktet i vårt arbeid er derfor hvordan ledere må bli dyktigere i den delen av ledelsesdisiplinen som krysser faggrenser og organisasjon. Vi beskriver hvordan du i hverdagen kan jobbe med å forbedre dine ferdigheter på nettopp det. Vi jobber med strukturerte prosesser, steg for steg, og vi presenterer konkrete verktøy som kan brukes på hvert steg for å sikre positiv utvikling i din organisasjon.

I Joint Action har vi utviklet en IT-plattform hvor vi kan analysere relasjonell kapasitet, relasjonell ledelse og psykologisk trygghet – både internt i enheter og ikke minst mellom enheter. Med vårt verktøy dokumenterer vi hvor det er styrker og svakheter ved tverrfunksjonelt samarbeid. Dette lar deg raskt og effektivt sette i gang handlinger som forbedrer kvaliteten der behovet er størst. Vi vet hvordan utfordringene oppstår, hva de fører til og hvordan man systematisk og strukturert kan adressere dem, slik at involverte aktører kan bidra til å utvikle organisatorisk samhold.

En grundig forståelse av sammenhenger og den konkrete nytten av hvert enkelt element i prosessen er avgjørende for ledere som ønsker å bruke relasjonell ledelse i sin hverdag. Når ledere i en organisasjon blir dyktigere til å utøve relasjonell ledelse, er en effekt dokumentert i forskningen at relasjonell kapasitet og psykologisk trygghet øker, noe som gjenspeiles i høyere kvalitet og effektivitet i oppgaveløsning.

Har vi vekket din interesse? Du kan alltid kontakte oss for en videre dialog om dine muligheter, eller du kan kjøpe en av våre bøker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vi skriver bl.a. om:

  • Artikler og blogindlæg
  • Forskningsresultater
  • Kundecases
  • Videoer med os eller kunder
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.