Der vi jobber kan vi dokumentere effekter

I første fase kan vi dokumentere positive effekter på organisasjonsnivå. Når det organisatoriske samholdet styrkes, kan vi dokumentere faktiske effekter for dine innbyggere/kunder.

Våre kunder og samarbeidspartnere

Tjenesteområde Oppvekst i Øygarden kommune, med Kommunalsjef Anne-Merete Vabø Haugane i spissen, har jobbet med Relasjonell Kapasitet i flere år.

De siste årene har Hamar Kommune en økende andel ungdom som sliter med tilstedeværelse på skolen, og vi har familier som opplever et fragmentert tjenestetilbud.

«Samskaping i Vest» er et program som har fokus på å skape nye og helhetlige tjenester for pasienten - mellom helseforetak, NAV og kommuner, på tvers av nivå og sektorer.

Levanger Kommune har jobbet systematisk med å måle og utvikle Relasjonell Kapasitet siden 2019.

Tjenesteområdet Oppvekst og kultur i Malvik kommune har siden 2021 samarbeidet med Joint Action om utvikling av relasjonell kapasitet.

I Moss Kommune jobbes det nå med å implementere oppvekstreformen, hvor det blant annet er fokus på tidlig innsats for utsatte barn og unge og bedre koordinering mellom blant annet NAV, barnevern, PPT, skoler og barnehager.

Vi skal bruke Relasjonell Kapasitet til å bygge kapasitet hos studenter til å jobbe med komplekse velferdsløsninger for et bærekraftig samfunn og til vår forskning til å bidra til å skape mer sammenhengende offentlige tjenester.

Romerike Krisesenter jobber med de 12 kommunene på Romerike for å hjelpe mennesker som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes med dette viktige samfunnsoppdraget.

Rælingen Kommune bruker Relasjonell Kapasitet som metode for å imøtekomme brukerbehov og målsetting om opplevelse av koordinerte og gode tjenester, og samtidig imøtekomme behovet for et mer effektivt samarbeid med god ressursbruk i organisasjonen.

I Steinkjer Kommune er det et stigende behov for å tenke nytt i forhold til hvordan man sikrer at alle barn og unge kommer inn i gode livsforløp.

Oppvekst og Opplæring i Trondheim kommune har siden 2019 samarbeidet med Joint Action om utvikling av relasjonell kapasitet.

Oppvekst og Opplæring i Trondheim kommune har siden 2019 samarbeidet med Joint Action om utvikling av relasjonell kapasitet.

I Steinkjer Kommune er det et stigende behov for å tenke nytt i forhold til hvordan man sikrer at alle barn og unge kommer inn i gode livsforløp.

Rælingen Kommune bruker Relasjonell Kapasitet som metode for å imøtekomme brukerbehov og målsetting om opplevelse av koordinerte og gode tjenester, og samtidig imøtekomme behovet for et mer effektivt samarbeid med god ressursbruk i organisasjonen.

Romerike Krisesenter jobber med de 12 kommunene på Romerike for å hjelpe mennesker som utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner. Godt tverrfaglig samarbeid er avgjørende for å lykkes med dette viktige samfunnsoppdraget.

Vi skal bruke Relasjonell Kapasitet til å bygge kapasitet hos studenter til å jobbe med komplekse velferdsløsninger for et bærekraftig samfunn og til vår forskning til å bidra til å skape mer sammenhengende offentlige tjenester.

I Moss Kommune jobbes det nå med å implementere oppvekstreformen, hvor det blant annet er fokus på tidlig innsats for utsatte barn og unge og bedre koordinering mellom blant annet NAV, barnevern, PPT, skoler og barnehager.

Tjenesteområdet Oppvekst og kultur i Malvik kommune har siden 2021 samarbeidet med Joint Action om utvikling av relasjonell kapasitet.

Levanger Kommune har jobbet systematisk med å måle og utvikle Relasjonell Kapasitet siden 2019.

«Samskaping i Vest» er et program som har fokus på å skape nye og helhetlige tjenester for pasienten - mellom helseforetak, NAV og kommuner, på tvers av nivå og sektorer.

Siden 2020 har Vinje Kommune brukt kartlegginger av Relasjonell Kapasitet som grunnlag for utvikling av de kommunale tjenestene som er komplekse og krever tverrfaglig samarbeid.

De siste årene har Hamar Kommune en økende andel ungdom som sliter med tilstedeværelse på skolen, og vi har familier som opplever et fragmentert tjenestetilbud.

Tjenesteområde Oppvekst i Øygarden kommune, med Kommunalsjef Anne-Merete Vabø Haugane i spissen, har jobbet med Relasjonell Kapasitet i flere år.

«For meg handler det om å hjelpe ledere og ansatte som har ansvar for å møte innbyggerne med sammenheng og integritet. Derfor har vi brukt de siste årene på å kombinere forskning og praktisk arbeid for å finne ut hva som faktisk fungerer når vi skal skape mer helhetlig innsats for innbyggerne som har komplekse utfordringer. Det handler om å utvikle sammenhengende ledelse, sammenhengende innsats og sammenhengende løsninger som faktisk har effekt på innbyggernes liv. Og som samtidig kan merkes i kommunens økonomi ved at den blir mer effektiv.

I Joint Action har vi tatt for oss en av de største utfordringene i offentlig sektor – nemlig manglende samarbeid mellom ulike fagenheter. Konsekvensen av manglende evne til å håndtere komplekse utfordringer sammen kan bl.a. måles i store og økende offentlige utgifter og mangel på «faktisk» hjelp til den enkelte borger, med de negative konsekvenser dette medfører, for både innbyggere og samfunn.

I bøkene og artiklene vi står bak beskriver vi både de teoretiske prinsippene bak våre metoder , men også hvordan vi konkret jobber for å sikre ønsket utvikling. Ved å bruke vår IT-plattform er det mulig både å få data om samholdet, og ikke minst få konkrete råd og veiledning for å sikre ønsket utvikling.

Vi har kommet langt, men vi er ikke der ennå. Vi ønsker hele tiden å være bevisste på hva som konkret bidrar til å styrke det tverrfaglige samarbeidet – og dette gjør vi både sammen med forskere og med våre kunder. Vi håper du også har lyst til å bli med oss.»

Carsten Hornstrup

Direktør