JOINT ACTION ANALYTICS

Brukervennlig software for å utvikle organisatorisk samhold

Vi leverer en brukervennlig IT-plattform for analyse, utvikling og styring av organisatorisk samhold i organisasjoner.

A close up of a white board with numbers on it.

Software for analyse av blant annet

Relasjonell kapasitet

Vi undersøker hvordan ledere og ansatte opplever selve samarbeidet. Vi gjør analyser på alle hierarkiske nivåer i din organisasjon, mellom hierarkiske nivåer, eller på tvers av organisasjoner – i små team og på kulturelt nivå. Avhengig av hva oppgaven krever.

Psykologisk trygghet

Vi undersøker hvordan ledere og ansatte opplever psykologisk trygghet. I hvilken grad opplever du om det er ok å gjøre feil, og om du kan snakke om problemer og utfordringer? I hvilken grad oppleves det at vi kan bruke hverandres kompetanse og opplever vi synergi i arbeidet?

Relasjonell ledelse

Vi undersøker graden av relasjonell ledelse i organisasjonen. Relasjonell ledelse handler om i hvilken grad ledelsen setter en tydelig retning, engasjerer seg i og involverer sin organisasjon i det tverrfaglige arbeidet. Vi analyserer opplevelsen av ledelsens relasjonelle atferd.

Innbyggeropplevd kvalitet

Vi undersøker hvordan innbyggerne opplever sammenheng og helhet. Om innbyggeren opplever at fagfolkene samarbeider, involverer innbyggeren og har fokus på de utfordringene som innbyggerne selv føler mest trenger hjelp til.

Analyse muligheder:

Vi bidrager med at anbefale hvilke analyser der skal laves, i hvilken rækkefølge, og hvordan de bliver gennemført. Her er nogle af perspektiverne:

Vertikalt scope – analyser igennem ledelseskæden:

 • Vi kan lave analyser på alle niveauer i en organisation – fra den øverste strategiske ledelse og helt ud til medarbejderne – for at få et overblik over sammenhængskraften i ledelseskæden.
 • Normalt vil vi anbefale at vi starter med at forankre dette i ledelsen.

Horisontalt scope - analyserud i organisationen:

 • Vi kan lave analyser blandt aktører som er organiseret i den samme vertikale enhed. Vi kan også lave analyser med ledere eller medarbejdere som deler en fælles opgave, men som er organiseret i forskellige enheder – eller forskellige organisationer.
 • Af praktiske hensyn vil vi anbefale at man starter lidt ”tæt på” med henblik på at udvide.

Kulturanalyse:

 • Vi kan lave analyser på det vi kalder ”kultur niveau”. Det kan f.eks. være omkring arbejdet med tidlig indsats for børn i udsatte positioner. Her er der potentielt en meget lang række aktører der både har indsigt og spiller en vigtig rolle.

Case analyse (enkeltsag/projekt):

 • Vi kan også komme helt tæt på og lave en case analyse – enten en enkelt borger eller et projekt. Her involveres kun de personer som faktisk arbejder med dette case.

Brugervenlighed:
 • Vores IT-platform er designet for den absolut største brugervenlighed. Brugeren bliver guidet igennem de forskellige trin i processen i forhold til de valg, der skal træffes når man sætter op en relationel analyse.
 • Alle vores validerede skalaer – med spørgsmål - ligger på platformen, og gør det derfor nemt og enkelt at sætte op en analyse.

Analyseresultater:

Når en analyse er gennemført, præsenteres resultaterne i vores resultat oversigt. Her får brugeren det fulde overblik – og kan samtidigt dykke ned i detaljerne.

Den enkelte leder

 • Den enkelte leder eller enhed får et overblik over sine egne relationer. På den måde er analyserne handlingsorienterede, da de viser styrker og udfordringer i relationerne. De vil danne grundlag for de videre samtaler og processer i udviklingsarbejdet.

Strategisk ledelse:

 • Strategisk ledelse får et tydeligt røntgenbillede af organisationens sammenhængskraft. Disse analyser giver en dybdegående forståelse for nøgletallene, som er afgørende for organisationen, og for relationerne på kryds og tværs.

Resultatvisning:

 • Når der gennemføres analyser, er det nemt og enkelt for brugerne at følge med i resultaterne samt følge op besvarelser i de enkelte enheder/funktioner/teams.
 • Når der er gennemført analyser på forskellige organisatoriske niveauer, vil brugerne få et overblik på platformen.

Sammenligne analyser:

 • Når analyserne på et senere tidspunkt gentages, kan I sammenligne disse analyser – for dermed at se en trend for jeres udvikling. Det bruges til videre udvikling, men kan også lægges frem for direktion, bestyrelse og politikere.

Din organisation:

 • Som bruger får du adgang til et afgrænset område på platformen, hvor du og dine kollegaer har tilgang til særligt materiale målrettet dig og din organisation.

Undersøkelser

Vi anbefaler hvilke undersøkelser som bør gjennomføres, i hvilken rekkefølge og hvordan de bør gjennomføres. Her er noen av perspektivene

Vertikalt omfang – undersøkelser gjennom ledelseskjeden
 • Vi kan gjennomføre undersøkelser på alle nivåer i en organisasjon – fra den øverste strategiske ledelsen helt ned til de ansatte – for å få oversikt over samholdet i ledelseskjeden.
 • Normalt anbefaler vi at vi starter med å forankre dette i ledelsen.
Horisontalt omfang -  undersøkelser ut i organisasjonen
 • Vi kan gjøre undersøkelser blant aktører som er organisert i samme vertikale enhet. Vi kan også gjøre undersøkelser med ledere eller medarbeidere som deler en felles oppgave, men som er organisert i ulike enheter – eller ulike organisasjoner
 • Av praktiske årsaker vil vi anbefale at du starter litt «nært» og ikke for stort i utgangspunktet . Så kan dette utvides senere.
Kulturundersøkelser
 • Vi kan gjøre undersøkelser på det vi kaller «kulturnivå». Det kan f.eks. være rundt arbeidet med tidlig innsats for barn i utsatte posisjoner. Her er det potensielt svært mange aktører som både har innsikt og spiller en viktig rolle.
Caseundersøkelser (enkeltsak/prosjekt)
 • Vi kan også komme på nært hold og lage en caseundersøkelse – enten rundt en enkelt innbygger eller et prosjekt. Bare de som faktisk jobber med denne saken er involvert her.
Brukervennlighet
 • Vår IT-plattform er designet for den absolutt største brukervennligheten. Brukeren guides gjennom de ulike stegene i prosessen i forhold til valgene som må tas ved oppsett av en relasjonell kartlegging.
 • Alle våre validerte skalaer – med spørsmål – ligger på plattformen, og gjør det derfor enkelt og enkelt å sette opp en kartlegging.

Analyser

Når undersøkelser er fullført, presenteres resultatene i vårt analyseoppsummering. Her får du full oversikt – og du kan dykke ned i detaljene.

Den enkelte leder
 • Den enkelte leder får oversikt over relasjoner til egen enhet. Analysene er handlingsorienterte, da de viser styrker og utfordringer, og danner grunnlaget for de videre samtalene og prosessene i utviklingsarbeidet.
Strategisk ledelse
 • Strategisk ledelse får et tydelig røntgenbilde av organisasjonens samhold. Analysene gir en oversikt over de relasjonelle nøkkeltallene, som er avgjørende for organisatorisk samhold.
Resultatvisning
 • Når det gjennomføres undersøkelser er det enkelt for brukere å følge med, følge opp respondenter og se live oppdaterte resultater.
Sammenlign analyser
 • Når der gjøres mange lignende undersøkelser kan disse analyseres samtidig for en intern benchmark.
 • Når kartlegginger gjentas på et senere tidspunkt kan de sammenlignes, slik at man kan analysere utviklingen av organisasjons sammenheng over tid.
Din organisasjon
 • Som bruker får du tilgang til et begrenset område på plattformen, hvor du og dine kolleger har tilgang til dine undersøkelser og analyser, samt spesialmateriell rettet mot deg og din organisasjon.
A person using a laptop computer on a desk.

Kompetanse plattform

Med Joint Action Analytics får du programvare for å gjennomføre undersøkelser og analyser – og en plattform med inspirasjon, prosesser og verktøy, for å bygge ferdigheter og kapasitet for felles oppgaveløsning

Du får tilgang til data – og til et bredt utvalg av videomateriale og verktøy , som kan bidra til å forbedre effektiviteten og produktiviteten til organisasjonen din. Dette materialet er utarbeidet slik at komplekse konsepter gjøres forståelige, og støtter ledere og ansatte i å tilegne seg nødvendig kompetanse når de sammen skal løse komplekse oppgaver.

Du får også helt konkret veiledning for bruk av data til målrettede utviklingsprosesser. Disse veiledningene er laget for å veilede deg gjennom de ulike stegene i utviklingsprosessen, fra idégenerering til implementering, og sikre at du har nødvendig kunnskap og nødvendige verktøy for å administrere disse utviklingsprosessene effektivt.

Som kunder av Joint Action får du også råd og sparring, som sikrer at vi i fellesskap finner de rette løsningene for deg.

«Jeg har vært med på å utvikle tekniske løsninger for arbeidet med å utvikle organisatorisk samhold siden jeg startet i Joint Action i 2017. Det har vært en vanskelig teknisk øvelse å digitalisere relasjonelle analyser og presentasjon av resultater, og derfor er jeg stolt over at vi har lykkes i å utvikle en internasjonalt ledende IT-plattform for dette.

Jeg jobber i tett dialog med brukerne av systemet vårt, for å finne løsninger sammen for hvilke funksjoner som etterspørres og hvordan vi kan optimalisere brukeropplevelsen. I september 2023 lanserte vi vår versjon 4.0, hvor enda flere funksjoner er blitt tilgjengelige for brukerne våre.

I IT-teamet jobber vi utrettelig for å skape en så god teknisk opplevelse for våre brukere som mulig, og vi oppfordrer våre brukere til å skrive eller ringe support med tekniske spørsmål eller ønsker og kommentarer til vår tekniske løsning».

Simon Hannibal

IT-Chef

Simon Hannibal

IT-Chef

Support

Vi forstår viktigheten av pålitelig og tilgjengelig teknisk støtte. Det er derfor vi tilbyr ubegrenset online teknisk støtte til våre brukere. Enten du støter på tekniske utfordringer, trenger hjelp til å navigere på plattformen, eller søker veiledning for optimal bruk, er supportteamet vårt alltid klar til å hjelpe.

Målet vårt er å sikre at du får den beste opplevelsen når du bruker plattformen vår. Dette betyr at vi kontinuerlig jobber med å løse eventuelle problemer du måtte støte på, og gi deg nødvendig assistanse for effektiv bruk av plattformen.