JOINT ACTION Learning

En samlebetegnelse for rådgivningstjenester fra Joint Action

Vi tilbyr konsulenttjenester for utvikling av din organisatoriske samhørighet. Vi jobber med strategisk ledelse, ledergrupper og utvalgte medarbeidere fra din organisasjon. Vi er ledende eksperter på området og vet hva som skal til for å øke din evne til å løse komplekse utfordringer sammen.

A man giving a presentation to a group of people.

Vi jobber på ulike nivåer i din organisasjon

Strategisk ledelse

Den strategiske ledelsen setter rammer og retning for arbeidet. Vi støtter det strategiske arbeidet med sparring og rådgivning.

Ledergrupper

Gjennom undervisning, rådgivning og sparring støtter vi ledernes arbeid for å sikre sammenheng og helhet i oppgaveløsningen.

Ressursgruppe

Vi kurser noen av dine ansatte i hvordan de skal gjennomføre undersøkelser, analyser og utviklingsprosesser, slik at du får kompetanse for å sikre at det er fremgang – også når vi ikke er der.

Medarbeidere

De ansatte som er nærmest innbyggere og kunder er involvert i undersøkelser og utviklingsprosesser – inkludert å peke på styrker, utfordringer og muligheter.

Strategisk ledelse

Den strategiske ledelsen spiller en avgjørende rolle for å sikre grunnlaget for sammenheng og helhet i oppgaveløsningen. Derfor har vi alltid et tett samarbeid med den strategiske ledelsen.

I vårt arbeid tar vi alltid utgangspunkt i din situasjon – dine utfordringer og din strategi. På bakgrunn av dette utvikler vi i fellesskap en fremdriftsplan som skal sikre en felles forståelse av hvilke effekter du ønsker å oppnå.

Vårt utgangspunkt er at alle organisasjoner er unike, og derfor er våre råd tilpasset dine spesifikke behov og situasjon.

Ledergrupper

Dine ledere spiller en helt sentral rolle i å sikre sammenheng og integritet. De er svært viktige aktører for å sikre gode løsninger for dine innbyggere og kunder.

Mellomledere skal både lede sin egen enhet – og samtidig og sammen med andre – sammen sørge for gode løsninger for dine innbyggere og kunder.

Vi samarbeider derfor med ledere i organisasjonen din. Med fokus på undervisning, rådgivning og sparring støtter vi ledernes arbeid for å sikre sammenheng og helhet på tvers av organisasjonen.

Ressursgruppe

En viktig del av vårt arbeid er å bygge en intern kapasitet i din organisasjon. Derfor etablerer vi en ressursgruppe bestående av noen av dine ansatte (2-5 personer). Denne består typisk av interne fagkonsulenter, tverrfaglige konsulenter etc.

Ressursgruppen får grundig opplæring i hvordan man forbereder og gjennomfører undersøkelser, analyser og utviklingsprosesser – og de blir en viktig del av vårt samarbeid.

De bidrar til å sikre at IT-plattformen , er data og utviklingsprosesser organisert slik at de dekker din organisasjons behov.Vi bidrar til at du alltid har nødvendig kompetanse for å bruke vår IT-plattform og metoder optimalt, og vi sørger for å lære opp nye personer til ressursgruppen ved behov.

A man giving a presentation to a group of people.

Medarbeidere

Medarbeidere er viktige for å finne gode løsninger sammen med og for dine innbyggere og kunder. Det er i møtet med innbygger og kunde at samskaping skjer. Og det er her vi må forstå hva som fremmer tverrfaglig samarbeid og hva som hindrer det. Hva er de faktiske utfordringene vi må jobbe med?

Vi involverer derfor de ansatte i arbeidet, slik at vi kan få frem deres opplevelse av det tverrfaglige samarbeidet og deres vurdering av relasjonell kapasitet, relasjonell ledelse og psykologisk trygghet. Og derfor må de også involveres i arbeidet med å peke på gode erfaringer, utfordringer og mulige løsninger.

Vi jobber gjennom ledelseskjeden sammen med deg, og det er den enkelte leder som har ansvar for å involvere, informere og sette fokus på organisatorisk samhold blant sine. ansatte. Jo flere ledere som tar på seg denne oppgaven, jo sterkere vil din relasjonskapasitet være.

Vårt mål er at dette skal skje hele tiden – også når vi ikke er tilstede.

Vi deltar gjerne på medarbeidermøter for å informere og inspirere. Dette bidrar til at de er forberedt på hva deres rolle er og hvordan de kan bidra.

A man sitting at a table with a glass of water.

«Jeg er glad for å være en del av arbeidet med å utvikle relasjonell kapasitet og organisatorisk samhold i danske kommuner. I vårt arbeid bygger vi tette bånd med den strategiske ledelsen og ledergruppene vi samarbeider med. Det er enormt inspirerende for meg, og vesentlig for oss å bidra til organisasjonsutvikling. Med de relasjonelle dataene vi samler inn kan vi være presise i våre råd, og det er spennende å delta i prosesser der vi konkret kan se at vi skaper effekter, og utgjør en forskjell for innbyggerne som trenger samarbeid på tvers.»

Jonas Poulsen

Strategisk rådgiver