Det handler om organisatorisk samhold

Ta organisasjonen med på en utviklingsreise.

Vi er ledende eksperter på innsamling og bruk av relasjonsdata, samt å kombinere dette med utviklingsmetoder som styrker din organisasjons kapasitet til å løse komplekse og tverrfaglige oppgaver. Organisasjonssammenheng skaper effekter for din organisasjon og for dine innbyggere og kunder.

Vi leverer software og metoder for å utvikle organisatorisk samhold

Organisatorisk samhold er en kombinasjon av relasjonell kapasitet, psykologisk trygghet og relasjonell ledelse.

Forskning danner grunnlaget for alt vårt arbeid, og vårt oppdrag er å aktivere det latente samarbeidspotensialet som finnes i alle organisasjoner. Dette gjør vi ved å identifisere og belyse samarbeidsutfordringer, både innenfor og på tvers av avdelinger og fagområder, med tanke på å styrke samarbeidet.

Oversikt skaper grunnlag for målrettet innsats, og konkrete løsninger må finnes i den enkelte relasjon. Utfordringer kan ikke løses før du vet hvor du skal investere og hva som står på spill.

Vi skaper effekter for deg ved å sikre et mer sammenhengende, oversiktlig og effektivt styringssystem.

Vi støtter deg i å bygge kontinuerlig høy kvalitet og effektivitet i arbeid med komplekse oppgaver og arbeidsprosesser. Dette gjør vi ved å gjennomføre presise analyser av det organisatoriske samholdet i din organisasjon, og vi kombinerer dette med dialogiske metoder og ledelsesråd.

”Evnen til å skape produktive samarbeidsrelasjoner rundt komplekse og dynamiske, tverrfaglige og tverrorganisatoriske oppgaver, når og hvor behovet oppstår”.

Effekter på kort sikt

 • I løpet av 6 måneder kan vi øke kvaliteten på det tverrfaglige samarbeidet med inntil 30 pst.
 • Ved å bruke prinsippene om relasjonell kapasitet kan vi både dokumentere de forbedrede samarbeidskvalitetene
  - og vi kan utvikle et felles språk for organisatorisk samhold.
 • Forskning viser at en økt relasjonell kapasitet (inkludert større gjensidig kunnskap, gjensidig respekt og felles problemløsning) er med på å øke kvaliteten og effektiviteten i felles oppgaveløsning.

Effekter på lang sikt

På tvers av sektorer og disipliner viser forskningen at høyere relasjonell kapasitet har disse effektene:

 • Effektivitet – mer effektiv kommunikasjon, kortere saksbehandling og tidligere (og mindre kostnadskrevende) innsats.
 • Faglig kvalitet – vi blir stadig bedre til å bruke kunnskapen og erfaringen til enkeltpersoner og faggrupper.
 • Læring og innovasjon – bedre læringsmiljø og innovative løsninger når de kjente ikke fungerer.
 • Arbeidsmiljø – lavere sykefravær og stress, særlig blant faggruppene som er mest avhengige av andre.

I offentlige organisasjoner kan disse effektene være:

 • Redusert risiko for ekskludering.
 • Innbyggere og familier med samordningsbehov vil i større grad oppleve mestring av eget liv, verdighet og selvforsørgelse.

Andre effekter kan være:

 • Færre konflikter i byggeprosjekter.
 • Byggeprosjekter som leveres til rett tid, innenfor budsjett og i et samarbeidsklima som er trygt og innovativt.