Slik utvikler vi
organisatorisk samhold

Vårt arbeid starter med å forstå deg – din situasjon og dine mål. Vi setter en strukturert prosess i gang, hvor vi samler inn relasjonsdata og kombinerer det med dialogiske metoder, slik at du utvikler din organisatoriske samhold – trinn for trinn.

A man standing in front of a projector screen giving a presentation.

Vi sørger for at dere blir bedre og mer effektive ledere, samarbeidspartnere og organisasjoner. I praksis gjør vi dette ved å tilby analytiske og dialogiske verktøy for analyse, utvikling og styring av din evne til å samarbeide rundt komplekse og tverrfaglige oppgaver.

Joint Actions tjenester

Joint Action Analytics: Software for undersøkelser, analyser, utvikling og styring av organisatorisk samhold. Joint Action trener ansatte og ledere i din organisasjon.

Joint Action Learning: Support- og rådgivningsmodul, hvor vi kontinuerlig sparrer med og gir råd til direktører, ledere, ledergrupper og ansatte.

Joint Action Community: Fellesskap for erfaringsutveksling. Blant annet gjennom en årlig konferanse, webinarer og lokale arrangementer samt erfaringsutveksling på tvers av organisasjoner.

Strukturer fungerer gjennom relasjoner

Strukturell koordinering er strukturer som støtter tverrfaglig samarbeid – grovt sett alt som kan skrives ned på papir. Strategi, visjon, organisering, møtefora, retningslinjer, metoder, prosedyrebeskrivelser etc. Dette er viktig for å sikre tverrfaglig samarbeid - men ikke tilstrekkelig.

Relasjonell kapasitet er evnen til å sikre produktivt samarbeid rundt felles oppgaver. Dette gjelder sjefer, ledere, ansatte og andre personer som har innvirkning på samarbeidet. Relasjonell kapasitet er derfor et uttrykk for den faktiske kvaliteten på samarbeidet.

Balanse mellom det strukturelle og det relasjonelle: Vi trenger både strukturell koordinering og relasjonell kapasitet. Strukturell koordinering er av stor betydning i mindre komplekse oppgaver, men fungerer kun dersom det også er relasjonell kapasitet. Når kompleksiteten øker – og uforutsigbarheten øker, mister strukturell koordinering sin betydning, og her spiller relasjonell kapasitet en større rolle.

Kilde: Professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet, ”Ledelse af organisatorisk sammenhæng (LAOS)”, 2021

Relasjonelle nøkkeltall er en forutsetning for å sikre effekter

Med Joint Action som forretningspartner får du unike relasjonelle nøkkeltall som utfyller dine øvrige data og belyser din organisatoriske samhørighet og – over tid – utviklingen. Disse dataene kan den strategiske ledelsen bruke for å få oversikt over organisasjonen – og til rapportering omkring det tverrfaglige arbeidet som finnes i organisasjonen. Data vil støtte en kultur der man bygger et felles språk for produktivt samarbeid og en enklere og mer sømløs introduksjon av nye ledere og ansatte.

Relasjonelle nøkkeltall er et prioriteringsverktøy slik at ditt organisasjonsutviklingsarbeid blir mer effektivt. Analysene av organisatorisk samhørighet kan brukes i mange ulike sammenhenger. For eksempel i ledermøter, til medarbeidermøter, som støtte til LUS- og MUS-samtaler og for rapportering om organisatorisk samhold til politikere eller styret.

Slik utvikler vi organisatorisk samhold i din organisasjon

Vi jobber etter veldefinerte og utprøvde prinsipper som sikrer effekter i din organisasjon. Vi jobber både instruerende, problemløsende og veiledende – vi er ledende eksperter, og fungerer derfor også som viktige strategiske sparringspartnere. Vi jobber alltid etter de samme prinsippene, da det gir størst effekt.

Vi lærer opp en ressursgruppe bestående av dine ansatte. På denne måten bygger du opp kapasiteten til å utvikle deg selv – også når vi ikke er tilstede.

Vi starter med å sette oss grundig inn i din strategi og visjoner, metodene du har valgt å jobbe med, og eventuelle andre strukturelle forhold som enten er implementert eller under utarbeidelse.

Vi gjør ofte ett eller flere semistrukturerte intervjuer for å lære mer om din organisasjons utfordringer, styrker og fokusområder for utvikling.

Vi lager en fremdriftsplan sammen med kundene våre når vi kommer i gang.

Fremdriftsplanen er et felles dynamisk dokument som beskriver en felles forståelse av dagens situasjon, hvilke strategiske mål man har for arbeidet og hvor vi skal prioritere innsatsen.

Vi setter i fellesskap konkrete mål slik at vi kan dokumentere effekten på sikt.

A group of people sitting around a table with a sign.

Vi starter altid med en gennemført og udviklingsvaseret strategi

Vi analyserer din organisatoriske samhold. Vi undersøker hvordan ledere og ansatte opplever det faktiske samarbeidet (relasjonell kapasitet), psykologisk trygghet, og deres lederes atferd for å sikre sammenhengende innsats (relasjonell ledelse). Vi analyserer også innbyggernes eller kundenes opplevelse av sammenheng og integritet.

Vi legger en plan for hvor ofte og hvordan undersøkelsene skal gjennomføres, slik at du kan følge trenden i utviklingen av din organisasjonsmessige samhold over tid.

A screenshot of a screen shot of a data visual map.

Selve utviklingsarbeidet starter når vi har data. Vi ser på hva analysene faktisk forteller oss, og på bakgrunn av dette utarbeider vi et utviklingskurs.

Dette diskuterer vi med den strategiske ledelsen og analysedeltakerne, slik at vi kan sette i gang konkrete handlinger.

A line graph showing the number of people in different countries.

I starten av utviklingsarbeidet høster vi lavthengende frukt. Deretter er det fokus på utvikling av lederatferd og et generelt arbeid for å heve kompetansen og forståelsen av det tverrfaglige.

Vi viser hvordan man sikrer fremgang. Det er viktig at strategisk ledelse har mot til å stå sammen og insistere dersom du skal skape endring.

Kombinasjonen av disse elementene vil på sikt sikre at din organisatoriske samhørighet blir bedre til beste for dine innbyggere og kunder.

A screenshot of a screen shot of a line graph.

8 trinn i en utviklingsprosess

Vi jobber alltid med en veldefinert prosess for å sikre utvikling av organisatorisk samhold i din organisasjon. Hver fase er med på å sikre at vi sammen med deg skaper grobunn for at du kan lykkes bedre med de tingene som ikke fungerer optimalt i dag.

1

Hva er vår felles oppgave?

Det er ofte tvil om hva fellesoppgaven egentlig er – og det er første steg. I offentlige organisasjoner handler det ofte om en innbygger eller en gruppe innbyggere. Men fellesoppgaven kan i prinsippet være alle oppgaver og arbeidsprosesser som krever tverrfaglig samarbeid. ‍

2

Hvilke aktører er involvert/bør være med?

Nå handler det om å definere hvilke aktører som er med. Vi må involvere aktørene som har en viktig rolle i den felles oppgaven. Der kompleksiteten er stor ser vi ofte at kjennskapen mellom aktører er så lav at vi ikke vet om de andre aktørene – da starter vi gjerne arbeidet på et avgrenset område.

3

Hvem skal samarbeide/hvem trenger samarbeid?

Her må aktørene bestemme hvem de hver anser som viktige samarbeidspartnere. Her er det alltid uenighet. Dersom den ene parten oppfatter forholdet som viktig for felles oppgaveløsningen, anser vi det som viktig. Vi kaller dette asynkrone relasjoner.

4

Hvordan oppleves samarbeidsrelasjonene?

Nå får partene mulighet til å uttrykke hvordan de faktisk opplever det organisatoriske samholdet fra sitt perspektiv. Her er det viktig å ha god informasjon, da det for mange vil være første gang de svarer på denne typen relasjonelle spørsmål.​

5

Start der potensialet er størst

Når analysen er gjennomført, er vi selektive i forhold til hvordan utviklingsarbeidet tilnærmes. Husk også at endringsprosesser tar tid. Vi anbefaler derfor alltid å starte med å utvikle de konkrete relasjonene som har størst forbedringspotensial.

6

Start med å løse de konkrete lokale utfordringene

Vi bruker dialogiske metoder og prosesser for å få aktørene til å oppdage hvilke utfordringer og styrker i deres relasjoner faktisk er. Våre prosesser sikrer at aktørene løser lokale utfordringer på en måte som forbedrer relasjonell kapasitet.

7

Erfaringsutveksling – løsningene og forbedringene finnes ofte i nærheten

Erfaringsutveksling er viktig. Når vi utvikler organisatorisk samhold, må du lete i nærmiljøet for å finne gode eksempler. Forstå hva de har gjort, lær av det og spre det. Disse er ofte lettere å formidle sammenlignet med erfaringer fra andre organisasjoner.

8

Hold fokus på det felles – det øker kvaliteten

Det er motiverende når man lykkes sammen med andre – og det er dypt frustrerende når man opplever å være alene med vanskelige oppgaver – eller at man ser at vi mislykkes fordi vi ikke samarbeider. Hold fokus på det som er felles. Dette øker kvaliteten for dine innbyggere og kunder.

Kontakt Joint Action

  • For å høre mer om vår forskning og praktiske erfaringer.
  • For en uforpliktende dialog om utfordringene du møter og våre muligheter til å bidra.
  • For en workshop med deg og dine kolleger.